Et sterkt forsvar og et synlig politi i gatene

Hjertesak: Styrke forsvar og beredskap

Et sterkt forsvar og et synlig politi i gatene

Statens viktigste oppgave er å trygge innbyggernes sikkerhet. Da Høyre overtok regjeringsmakten i 2013, arvet vi et forsvar fra de rødgrønne som var underfinansiert og som hadde et kraftig vedlikeholdsetterslep som gjorde at mye materiell stod ubrukt.  I regjering gjennomfører Høyre nå den største satsingen på Forsvaret som er gjort i moderne tid.

For å trygge landet i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, trenger Norge en Høyre-ledet regjering som gjør de vanskelige prioriteringene og setter nasjonens forsvarsevne fremfor lokaliserings- og distriktshensyn. Skal vi ha et nasjonalt forsvar med reell kampkraft, eller skal distriktshensyn trumfe nasjonale sikkerhetsbehov?

Dersom de rødgrønne kommer til makten risikerer vi igjen underfinansierte langtidsplaner og feilinformering om tingens tilstand i Forsvaret. Skal vi ha et forsvar som kan beskytte landet og trygge innbyggerne, eller skal vi igjen risikere underfinansiering og en styrt avvikling av Forsvaret?

De neste 20 årene vil Høyre øke bevilgningene til Forsvaret med 180 milliarder kroner.

Politi i patruljebil eller bak en pult?

Terrorangrepene i 2011 og den etterfølgende gjennomgangen av Gjørv-kommisjonen viste at en gjennomgang av politiet var helt nødvendig. Det gjaldt både akutte beredskapstiltak for å trygge befolkningen og mer langsiktige tiltak.

Høyre har i regjering tilført 1301 nye stillinger til politiet. I tillegg har vi gjennomført politireformen for å få mer ut av de ressursene politiet har, blant annet ved å flytte ressurser fra administrasjon til operativ virksomhet. Omorganiseringen fører til sterkere fagmiljøer, som setter politiet bedre i stand til å etterforske den mest alvorlige kriminaliteten. Vi får mer politi synlig ute i gatene og blant folk og bedre etterforskningskapasitet. I tillegg er det et mål å få ned politiets reaksjonstid.

Oslo Høyre vil:
  • Fortsette å øke bevilgningene til Forsvaret og gradvis øke forsvarsbudsjettene opp mot NATOs 2 prosent-mål i løpet av 2024.
  • Sørge for at Norge opprettholder de forpliktelser som følger av NATO-samarbeidet.
  • Øke antall øvingsdøgn for å ha godt trente soldater, fly mer og seile mer i våre nærområder.
  • Styrke cyberforsvar og etterretning i tråd med ny teknologi.
  • Ha et tettere samarbeid mellom politi og forsvar.
  • At Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) styrkes, for å bekjempe landoverskridende kriminalitet som terror, spionasje, radikalisering og cyberangrep.
  • Prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet og menneskehandel.
  • Innføre tiggeforbud i Oslo.
  • Arbeide for flere nye politistillinger til Oslo politidistrikt, i tillegg til de 260 nye stillingene som har blitt tilført under fire år med Høyre i regjering.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her