Effektive og klimavennlige transporttilbud

Hjertesak: Raskere frem og tryggere hjem

Raskere frem og tryggere hjem

Oslo Høyre vil ha effektive og klimavennlige transporttilbud som får folk og varer trygt og raskt frem. Veitransport er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo. Bilkjøring skaper også helsefarlig lokal luftforurensning, særlig på kalde dager om vinteren.  Utbygging av kollektivtrafikken er derfor det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø, enklere fremkommelighet og for reduserte klimagassutslipp. Samtidig er det viktig å huske på at mange i byen vår, særlig barnefamilier, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, fortsatt vil ha behov for å benytte bil. Oslo Høyre vil derfor føre en politikk som oppmuntrer bileiere til å bytte til el- og hybridbiler.

Oslo-regionen har den sterkeste befolkningsveksten i Norge. Befolkningsveksten skaper nye transportbehov. Oslo Høyre mener veksten i persontrafikken må tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Oslo-regionens særskilte transportutfordringer kan bare løses ved at også staten bidrar til å bygge ut store nye kollektivprosjekter. Med Høyre i regjering har staten femdoblet tilskuddene til kollektivtrafikk i Oslo og Akershus sammenlignet med hva som ble gitt under den rødgrønne regjeringen. Høstens stortingsvalg er derfor avgjørende for fremtidens kollektivtilbud i Oslo.

Oslo Høyre vil:
 • At staten skal finansiere minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt Oslo.
 • Bygge ny t-bane fra Majorstuen til Fornebu.
 • Bygge ny tunnel for t-banen i Oslo sentrum.
 • Bygge ny togtunnel mellom Oslo S og Skøyen.
 • Forlenge t-banen fra Ellingsrudåsen til A-hus.
 • Bygge tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen.
 • Legge til rette for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt i ytre by.
 • At alle Ruters busser i byen skal være klimanøytrale innen 2020.
 • Øke kapasitet og antall avganger på de mest benyttede busslinjene.
 • La folk reise gratis med kollektivtrafikk de dagene det er dieselforbud i Oslo.
 • Legge E6 ved Manglerud i tunnel med kollektivfelt i begge retninger.
 • Bygge ut hele E18 fra Oslo til Asker.
 • Bygge tunnel under Røa-krysset.
 • Erstatte gateparkering i sentrum med underjordisk parkering.
 • Sette opp flere ladestasjoner for el-bil over hele byen og sørge for ladestasjoner på innfartsparkeringer.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her