Skape flere jobber

Hjertesak: Skape flere jobber

Høyres løsninger skaper flere jobber

Arbeid gjør at vi kan ta vare på oss selv, skape oss et hjem og sikre barna våre muligheter i livet. Arbeidsinnsatsen finansierer fellesgodene i samfunnet. Arbeid gir oss frihet til å velge og mulighet til å bruke våre evner.

Arbeid skaper også fellesskap, og er en viktig sosial arena.

Fra særstilling til omstilling

Med Høyre i regjering forberedes Norge på en tid der olje og gass vil spille en mindre rolle enn tidligere for vår økonomiske vekst.

Halveringen av oljeprisen i 2014 gjorde omstillingen enda mer akutt. Vi handlet resolutt, og nå ser vi at våre løsninger virker.

Høyre startet tidlig omstillingen av Norge da vi kom i regjering. Forskningen gikk opp, skattene gikk ned. Forfallet på vei og jernbane ble redusert, og investeringene er rekordhøye. De store pengene har gått til investeringer i kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser.

Norsk næringsliv har fått et mer konkurransedyktig skattesystem etter fire år med Høyre i regjering.

Øker bruken av lønnstilskudd

Vi har allerede redusert skatt for bedrifter og personer, redusert formueskatten og fjernet arveavgiften. Selskapsskatten blir redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent fra 2018.

Vi øker bruken av lønnstilskudd som gjør det lettere for arbeidsgivere å ta sjansen på å ansette også dem med hull i CVen.

Og vi styrker arbeidslinjen gjennom blant annet å innføre aktivitetsplikt for stønadsmottakere under 30 år.

Oslo Høyre vil:
  • Ha et skattesystem som motiverer til å skape nye arbeidsplasser, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn, blant annet ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstarts- og gründerselskaper.
  • Redusere og fase ut formuesskatten på maskiner, utstyr, varebeholdning og annen arbeidende kapital som er investert i norskeide arbeidsplasser, og på lengre sikt fjerne hele formuesskatten.
  • Gjennomgå de sosiale ordningene og rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
  • Ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og enkeltpersoner, slik at det skal lønne seg å jobbe og yte en ekstra innsats.
  • Øke bruken av lønnstilskudd fra NAV til arbeidsgivere for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
  • Ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet.
  • Støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter.
  • Avskaffe eiendomsskatten som gjør det dyrere for butikker og bedrifter å drive og etablere arbeidsplasser i Oslo.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her